Tupiza
Varios
Tupiza - kjarkas
Collita - wara
Ani kuni - savia andina
Savia andina - charanguito
Savia andina porque estas triste